دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)
 

کادر آموزشی و علمی

میرزایی  مدیر