دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)
 
کادر آموزشی و علمی
میرزایی  مدیر