دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)
 
  کادر آموزشی و علمی  
میرزایی  مدیر