دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)
 
  کادر اداری و اجرایی  
حسن میرزایی مدیر