دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)
 
کادر اداری و اجرایی
حسن میرزایی مدیر