دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)
 

کادر اداری و اجرایی

حسن میرزایی مدیر