دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)
  افتخار آفرینان ایرانیان  
                   

 
حسن میرزایی
رتبه اول مدیریت
درکشور


ابراهیم حاجیلری 
معلم نمونه
درکشور
 

          
اسماعیل محمدی
رتبه اول تدریس
زبان درکشور

 
بهزاد نظافت
رتبه اول کشور
در رباتیک

 
ابراهیم حاجیلری 
پژوهشگر نمونه
درکشور

 
مسعود میر افضلی
رتبه ششم کشور
دروبلاگ نویسی

              
               
            
گروه تواشیح
ایرانیان
رتبه سوم گرگان


رضا بابایی
رتبه اول استان
در رباتیک


مهدی شیخ
رتبه اول استان
در وبلاگ نویسی

 
محمد عسکری
رتبه اول استان
در کشتی فرنگی

 
مهدی شیخ
رتبه اول استان
در مشبک

 
امیرحسین لشکربلوکی
رتبه اول استان
در کشتی آزاد

 
شایان بامیار
رتبه دوم استان
در منبت

 
محمدباقز کریمی
رتبه دوم استان
در قرآن کریم

 
امیرضا لشکربلوکی
رتبه دوم استان
درکشتی آزاد

 
سید محمد حسینی
رتبه سوم  استان
در معرق

 
امیرحسین طبرسا
رتبه سوم استان
در منبت

 
شهریار اکرم قادری
رتبه اول گرگان
درنقاشی

 
فاضل اکبری
رتبه اول گرگان
درکتابخوانی

 
علی طاهری
رتبه اول گرگان
در ریاضیات

 


قاسم گرایلی
رتبه دوم گرگان
در احکام

 
مهدی صحافی
رتبه دوم گرگان
در احکام

 
حسین مصنعی
رتبه دوم گرگان
در وبلاگ نویسی

 
کیوان ویزواری
رتبه دوم گرگان
در مشبک

 
ساسان پور
رتبه دوم  گرگان
درخطابه خوانی

 
کیوان ویزواری
رتبه سوم گرگان
دروبلاگ نویسی

 
عرفان پایان
رتبه سوم گرگان
در طراحی با مداد

 
رضا شیخ
رتبه سوم گرگان
درنهج البلاغه